Kategorien
Anmelden Mitteilungsblatt
Anmelden
Algemene voorwaarden Handashop

Artikel 1. Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en door ons aangegane overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Handashop voor de uitvoering waarvan door Handashop derden dienen te worden betrokken.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen, dat u met onze voorwaarden akkoord gaat.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.5 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), behalve gebruikte, (marge)producten: deze zijn exclusief BTW.
2.2. Alle offertes van Handashop hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij in de offerte een andere termijn is gesteld. Een offerte vervalt indien het product, waarop de offerte betrekking heeft, in tussentijd niet meer leverbaar is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
2.4 De klant is de prijs verschuldigd, die Handashop in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Handashop worden gecorrigeerd.
2.5 Alle prijzen op de website van Handashop zijn vrijblijvend. Zij behoudt zich het recht voor om de prijzen in te trekken. Alle prijzen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
2.6 Handashop kan niet aan haar offertes of prijzen worden gehouden, wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen, dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en voor kosten en risico van koper. 
3.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 2 werkdagen.
3.3 Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door Handashop kan worden gerealiseerd, zal Handashop de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen.
3.4 De klant heeft in geval van overschrijding van een termijn de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via e-mail) te melden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
3.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
= via iDEAL (NL)
= via PayPal
= via Bancontact Mister Cash (BE)
= vooraf overmaken
= betaling bij afhalen
= netto binnen 8 dagen na factuurdatum (alleen op speciale afspraak)
Handashop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
4.2 In geval van niet tijdige betaling is Handashop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
4.3 Overeenkomsten, waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

Artikel 5. Retourzendingen
5.1 Geen enkele retourzending wordt aanvaard zonder dat hierover vooraf contact is geweest en geschiedt op kosten van de afnemer.
5.2 Reclames dienen uiterlijk acht (8) dagen na factuurdatum te zijn ingediend.
5.3 Voor retourzendingen uit het buitenland gelden bijzondere voorwaarden in verband met herinvoer en BTW.
5.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling indien het product is gebruikt en/of  beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
5.5 De koper draagt de kosten en het risiko van de retourzending.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Handashop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Handashop totdat volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.
6.2 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Handashop veilig te stellen.
6.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Handashop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6.4 Voor het geval Handashop haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Handashop en door Handashop aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van Handashop zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7. Garantie en reclames
7.1 De door Handashop te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
7.2 Garantie geldt alleen op nieuwe handelsgoederen en zoals deze door de leverancier/producent zijn aangegeven. Voor gebruikte goederen en goederen gebruikt in competitie en/of wedstrijdverband vervallen de garantie en recht op retourzending en wordt deze met een coulancebeleid per geval behandeld.
7.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, danwel zonder schriftelijke toestemming van Handashop door de klant en/of door derden aan de zaak wijzigingen zijn aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden, waarop Handashop geen invloed kan uitoefenen.
7.4 Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdgen na ontvangst goederen schriftelijk (via e-mail) aan Handashop te worden gemeld.
7.5 Wanneer de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 
Artikel 8. Afkoelingsperiode
8.1 Na ontvangst van de bestelling heeft de klant veertien (14) kalenderdagen het recht de koopovereenkomst schriftelijk (via e-mail) te ontbinden en de bestelling te retourneren.
8.2 Eventuele gedane betalingen zullen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de retourzending worden terugbetaald.
8.3 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling, indien het product is gebruikt en/of beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
8.4 De koper draagt de kosten en het risiko van de retourzending.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Handashop uit hoofde van de overeenkomst met de klant is beperkt tot een bedrag ter hoogte van maximaal de overeengekomen prijs.
9.2 Handashop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden geleverd of beschikbaar gesteld.
9.3 Handashop is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de klant of enige andere gevolgschade.
9.4 De klant vrijwaart Handashop uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
9.5 Handashop distantieert zich hiermee nadrukkelijk van de inhoud van op aan haar website gelinkte websites van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Betwisting: In principe alleen met tussenkomst van een onafhankelijk terzake kundig persoon, op ieder's kosten, alvorens gerechtelijke stappen, op kosten van de klant, worden genomen.
10.3 Alle geschillen, verbandhoudend met /voortvloeiend uit de met Handashop aangegane overeenkomst, en die niet in overleg kunnen worden oplost, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

15 januari 2015

Download Allgemeine Geschäftsbedingungen

 Allgemeine Lieferbedingungen HDR/Handashop v.o.f.

Artikel 1. Allgemein

1.1 Für alle Angebote und durch uns eingegangene Übereinkünfte sind diese Bedingungen gültig.

1.2 Die betreffenden Bedingungen sind ebenfalls gültig für Übereinkünfte mit HDR/Handashop v.o.f., wobei durch HDR/Handashop v.o.f. für die Ausführung Dritte einbezogen werden müssen.

1.3 Durch Placierung eines Auftrages erkennt der Kunde an, daß er mit unseren Bedingungen einverstanden ist.

1.4 Wenn sich zwischen den Parteien eine Situation ergibt, die nicht in den allgemeinen Bedingungen geregelt ist, dann muß diese Situation ebenfalls im Sinne der allgemeinen Bedingungen beurteilt werden.

1.5 Eventuelle Abweichungen von diesen allgemeinen Bedingungen sind nur gültig, wenn diese ausdrücklich schriftlich niedergelegt sind.

Artikel 2. Offerten und Ausführung von Übereinkünften

2.1 Alle Preise sind in Euros angegeben, in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften, und sind einschließlich Mehrwertsteuer (Mwst).

2.2 Alle Offerten von HDR/Handashop v.o.f. haben eine Gültigkeitsdauer von zwei (2) Wochen, es sei denn, daß in der Offerte ein anderer Termin vereinbart wurde. Ein Angebot verfällt, wenn das Produkt, worauf sich das Angebot bezieht, in der Zwischenzeit nicht mehr lieferbar ist.

2.3 Eine Übereinkunft tritt in Kraft, ab dem Moment, in dem eine Auftragsbestätigung per e-mail an den Kunden verschickt ist, an die von dem Kunden angegebene e-mail-Adresse.

2.4 Der Kunde ist den Preis schuldig, den HDR/Handashop in seiner Auftragsbestätigung mitgeteilt hat. Offensichtliche (Manipulations-)fehler im Preisangebot sowie offensichtliche Unkorrektheiten können auch nach dem Zustandekommen der Übereinkunft durch HDR/Handashop korrigiert werden.

2.5 Alle Preise auf der Website von HDR/Handashop v.o.f. sind unverbindlich. Sie behält sich das Recht vor, Preise zurückzuziehen. Alle Preise gelten auf Basis von Verfügbarkeit. Preisänderungen sind vorbehalten.

2.6 HDR/Handashop v.o.f. kann nicht für seine Offerten oder Preise haftbar gemacht werden, wenn der Kunde gerechterweise begreifen kann, daß es sich in dem Fall um einen offensichtlichen Irrtum oder Verschreiben handelt.

Artikel 3. Lieferung

3.1 Lieferung findet statt, solange der Vorrat reicht und auf Kosten und Risiko des Käufers.

3.2 Die Lieferung (ab Werk) beträgt in den meisten Fällen 1 bis 2 Werktage.

3.3 Wenn der abgesprochene Liefertermin, aus welchen Gründen auch immer, nicht von HDR/Handashop v.o.f. eingehalten werden kann, wird HDR/Handashop v.o.f. den Kunden hiervon schriftlich (via e-mail) unterrichten.

3.4 Der Kunde hat im Fall einer Überschreitung eines Termins die Befugtheit, um vom Kaufvertrag zurückzutreten, indem er dieses schriftlich (via e-mail) meldet. Eventuell ausgeführte Zahlungen werden innerhalb von 14 Tagen an den Käufer zurückgezahlt.

3.5 Alle auf der Website genannten Termine sind indikativ.

Bezüglich dieser Termine können deshalb keine Rechte geltend gemacht werden.

Artikel 4. Bezahlung

4.1 Bei Bestellungen kann auf folgende Weise bezahlt werden:

= via iDEAL (nur NL)

= PayPal
= Bancontact Mister Cash (BE)

= Vorkasse per Bankueberweisung

= Bezahlung bei Abholung

= netto binnen 8 Tagen nach Rechnungsdatum (nur nach vorheriger Absprache)
HDR/Handashop v.o.f. kann möglicherweise die Bezahlungsmöglichkeiten in Zukunft ausbreiten.

4.2 Im Falle einer Zahlungsverzögerung ist HDR/Handashop v.o.f. befugt, die Übereinkunft mit unmittelbarer Wirkung aufzulösen oder weitere Lieferungen solange aufzuschieben, bis der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen vollständig nachgekommen ist, einschließlich Zahlung geschuldeter Zinsen und anderer Kosten.

4.3 Übereinkünfte, für die geschuldete Zahlungen nicht innerhalb von 14 Tagen getätigt sind, verfallen automatisch.

Artikel 5. Retoursendungen

5.1 Es werden keine Retoursendungen akzeptiert, ohne daß hierüber vorher Kontakt mit HDR/Handashop v.o.f. gewesen ist . Diesbezügliche Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers.

5.2 Reklamationen müssen spätestens innerhalb von acht (8) Tagen nach Rechnungsdatum angemeldet sein.

5.3 Für Rücksendungen aus dem Ausland gelten besondere Vorschriften in Zusammenhang mit Wiedereinfuhr und Mehrwertsteuer.

5.4 Es können keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden bezüglich Zahlungserstattung, wenn ein Produkt gebraucht worden ist, und/oder beschädigt wurde, oder nicht in der originalen Verpackung zurückgeschickt wurde.

5.5 Der Käufer trägt die Kosten für die Rücksendung.

Artikel 6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Alle durch HDR/Handashop v.o.f. im Rahmen einer Übereinkunft gelieferter Waren bleiben Eigentum von HDR/Handashop v.o.f. bis vollständige Bezahlung derselben durch den Kunden stattgefunden hat.

6.2 Der Kunde hat alles Mögliche zu unternehmen, was als angemessen von ihm erwartet werden kann, um die Eigentumsrechte von HDR/Handashop sicherzustellen.

6.3 Sollten Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen beschlagnahmen, darauf Rechte geltend machen oder davon ableiten, dann ist der Kunde verpflichtet, HDR/Handashop v.o.f. unmittelbar davon zu unterrichten.

6.4 Für den Fall, daß HDR/Handashop v.o.f. von seinen in diesem Artikel erläuterten Eigentumsrechten Gebrauch machen will, gibt der Kunde HDR/Handashop v.o.f. und von HDR/Handashop v.o.f. anzuweisenden Dritten, im Voraus bedingungslose und unwiderrufliche Zustimmung, um alle die Orte zu betreten, wo das Eigentum von HDR/Handashop v.o.f. sich befindet, um die Sachen zurückzunehmen.

Artikel 7. Garantie und Reklamationen

7.1 Die von HDR/Handashop v.o.f. zu liefernden Sachen entsprechen den gebräuchlichen Anforderungen und Normen, die zum Zeitpunkt der Lieferung billigerweise gestellt werden können und wofür sie bei normalem Gebrauch bestimmt sind.

7.2 Garantie gilt nur für neue Handelsgüter und so wie diese vom Lieferanten/Produzenten beschrieben wurden. Für gebrauchte Güter oder Güter die gebraucht wurden in Rennen und/oder Wettstreiten verfallen die Garantie und das Recht auf Rü cksendung. Diese Fälle werden per Einzelfall mit einer Kulanzregelung abgehandelt.

7.3 Jede Form von Garantie entfällt, wenn ein Schaden entstanden ist als Folge von unsorgfältigem und/oder unsachgemäßen Gebrauch, ebenso wenn ohne schriftliche Zustimmung von HDR/Handashop v.o.f. durch den Kunden und/oder Dritte an der Sache Änderungen angebracht wurden oder versucht wurde anzubringen, oder wenn andere Sachen am Original befestigt wurden, die nicht daran gehören, oder die ver- bzw. bearbeitet wurden , auf andere als die vorgeschriebene Weise. Der Kunde kann auch dann keinen Anspruch auf Garantie erheben, wenn Mängel entstanden sind als Folge von Umständen, auf die HDR/Handashop v.o.f. keinen Einfluß ausüben kann.

7.4 Eventuelle Mängel müssen innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Empfang der Waren schriftlich (via e-mail) an HDR/Handashop v.o.f. gemeldet werden.

7.5 Wenn der Kunde reklamiert, wird er dadurch nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen entbunden.

Artikel 8. Übergangsperiode

8.1 Nach Empfang der Bestellung hat der Kunde vierzehn (14) Kalendertage das Recht den Kaufvertrag schriftlich (via e-mail) aufzuheben und die Bestellung zu retournieren.

8.2 Eventuell getätigte Zahlungen werden innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Rü cksendung zurückgezahlt.

8.3 Es kann kein Anspruch auf Rückzahlung gemacht werden, wenn das Produkt gebraucht und/oder beschädigt wurde oder nicht in der originalen Verpackung zurückgeschickt wird.

8.4 Der Käufer trägt die Kosten und das Risko der Rücksendung.

Artikel 9. Haftung

9.1 Die Haftung von HDR/Handashop v.o.f. aufgrund des Vertrages mit dem Kunden ist beschränkt bis maximal zur Höhe des vereinbarten Preises.

9.2 HDR/Handashop v.o.f. ist nicht verantwortlich für Schäden jeglicher Art, die dadurch, oder nachdem entstanden sind, daß der Kunde das Gelieferte in Gebrauch genommen, be- oder verarbeitet, an Dritte geliefert oder zur Verfügung gestellt hat.

9.3 HDR/Handashop v.o.f. ist nicht verantwortlich für Schäden in Form von Umsatzverlust, Firmenwertminderung oder jegliche andere Folgeschäden für die Aktivitäten des Kunden.

9.4 Der Kunde stellt aufgrund des Vertrages sicher, daß HDR/Handashop v.o.f. nicht haftbar gemacht wird gegenüber Dritten.

9.5 HDR/Handashop v.o.f. distanziert zich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der gelinkten Seiten auf ihrer Website.

Artikel 10. Zuständige Gerichtsbarkeit

10.1 Für alle Übereinkünfte ist niederländische Gerichtsbarkeit zuständig.

10.2 Rechtstreitigkeiten kö nnen im Prinzip nur getä tigt ttttttigt werden unter Hinzuziehung eines unabhängigen Sachverständigen, auf beiderseitige Kosten, vor Einleitung gerichtlicher Schritte auf Kosten des Kunden.

10.3 Alle Streitigkeiten in Zusammenhang mit oder entstehend aus der mit HDR/Handashop v.o.f. getroffenen Übereinkunft, die nicht im Einvernehmen gelöst werden können, werden an die befugte niederländische Gerichtsbarkeit übertragen.

 

1. Dezember 2014


 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.